Prins Maurits
Home>Onze school>Bestuur

Bestuur

Het Bestuur
De Prins Mauritsschool maakt samen met twintig andere scholen deel uit van de Stichting Quo Vadis. Deze Stichting is het bevoegd gezag van twintig scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestants-christelijk basis- en speciaal onderwijs. De stichting is voortgekomen uit de schoolbesturen voor katholiek en protestants-christelijk onderwijs te Almelo en Deventer en is per 1 januari 2004 van start gegaan.

De school
De Prins Maurits is een Christelijke basisschool voor kinderen van vier t/m twaalf jaar. Dit betekent dat deze levensbeschouwelijke achtergrond in houding en lessen terug te vinden zijn. In openheid en gelijkwaardigheid leren we om te gaan met de levens– en zinvragen naar voorbeeld van de christelijke traditie.

Dat wij Daltonschool zijn wil zeggen dat er gewerkt wordt volgens de Daltonprincipes. Deze werkwijze is gebaseerd op ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887-1973). Deze ideeën zijn later toegepast in de State High School in Dalton (Massachusetts) en naar deze plaats is het Daltononderwijs genoemd.

Visie
De kwaliteit van onderwijs is belangrijk. Leerlingen moeten het onderwijs krijgen dat bij hen past en ze moeten gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen. Tegelijk is ook de sfeer in de school een onderdeel van de kwaliteit: de verhouding tussen leerlingen en leerkrachten, de veiligheid, de sfeer in de klas, de verhouding tussen school en ouders.

De visie op hoe wij als onderwijsorganisatie in de maatschappij willen staan, hangt samen met de uitgangspunten van het onderwijsconcept: verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggen, vertrouwen schenken en vragen. Deze drie uitgangspunten vormen de basis voor het vertrouwen dat de school vraagt aan haar maatschappelijke omgeving.

Vanuit onze christelijke traditie vinden wij dat mensen uniek en gelijkwaardig zijn, maar verschillen in aanleg, belangstellingssferen, intelligentie en vaardigheid. Van hieruit trachten wij ons onderwijs zo in te richten dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige mensen, in een veilige en geborgen omgeving, waarbij sociaal-emotionele en intellectuele ontwikkeling in balans dienen te zijn.