Prins Maurits

Dalton

We richten ons onderwijs zo in dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.

Wij werken volgens de Daltonprincipes:

 • vrijheid in gebondenheid;
 • samenwerking;
 • zelfstandigheid;
 • effectiviteit;
 • reflectie

Deze worden verbonden door het principe van verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen schenken en vragen.

Het geven van onderwijs aan kinderen heeft natuurlijk veel meer om het lijf dan hen alleen kennis bij te brengen. Als kinderen eenmaal de maatschappij binnenstappen zullen ze zich te midden van alle invloeden die op hen worden uitgeoefend, staande moeten houden.

Zelfstandig betekent voor ons niet op eigen houtje, maar ook samen met anderen beslissingen kunnen nemen, handelingen kunnen verrichten, opdrachten kunnen uitvoeren of geven.

Ons onderwijs is erop gericht dat we onze leerlingen zo goed mogelijk naar hun volwassenheid begeleiden. Natuurlijk moeten ze een flinke dosis kennis meekrijgen, ook belangrijk is het dat ze het volgende hebben geleerd:

 • een goede werkhouding en werklust noodzakelijk zijn voor persoonlijke ontwikkeling,
 • problemen kunnen zowel alleen als in teamverband opgelost worden,
 • luisteren naar anderen,
 • verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens. Vrijheid is nooit onbeperkte vrijheid. Het betekent keuzevrijheid en is altijd verbonden met verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuze.  De vrije keuze ligt onder andere in:

 • met welk vakgebied van mijn taak zal ik beginnen,
 • hoeveel tijd zal ik er aan besteden,
 • doe ik het alleen of met andere kinderen.

De kinderen dragen wel de verantwoordelijkheid om hun taak op tijd af te hebben. De leerkracht overlegt met medeleerkrachten, ouders, verzorgers en kinderen hoe ver deze vrijheid gaat: niet alle kinderen kunnen dezelfde vrijheid aan.

Samenwerking
In de maatschappij is samenwerken, het werken in teamverband, belangrijk. In een daltonschool kunnen de kinderen met elkaar samen werken. Bij toetswerk is samenwerking niet toegestaan. Leerlingen helpen elkaar door:

 • het stellen van vragen aan andere leerlingen,
 • samen naar een oplossing zoeken voor een bepaald probleem,
 • elkaar suggesties te geven om iets te maken, bijvoorbeeld bij expressie.

Zelfstandigheid
Het principe van zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat kinderen actief, zelf ontdekkend bezig willen zijn. Zelfstandigheid impliceert zelfwerkzaamheid. De taak moet hiervoor ruimte geven. Een leerkracht moet goed weten wat kinderen wel of niet kunnen. Dan pas is hij of zij in staat een taak samen te stellen, die kinderen de kans geeft zelfstandig problemen op te lossen. Daardoor leren ze creatief denken en handelen.

Effectiviteit
Een Daltonschool wil het schoolse leren doelmatiger maken. Om er voor te zorgen dat een leerproces resultaat op levert, helpt het als je vooraf weet wat je gaat leren en jezelf een doel stelt. Je weet dan ook wanneer het klaar moet zijn en wat je nodig hebt. Met een weektaak en het stellen van klassikale en persoonlijke doelen leren kinderen stap voor stap inzicht te krijgen in hun handelen. We geven kinderen meer verantwoordelijkheid in hun eigen handelen. Het plannen en organiseren van hun eigen taak zijn vaardigheden die onze leerlingen goed van pas komen in het voortgezet onderwijs, waar ze ook hun eigen agenda moeten kunnen invullen. Ze worden meer zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk.

Reflectie
Onder reflectie verstaan wij het nadenken over het eigen functioneren, met als doel het versterken van sterke punten en verbeteren van zwakke punten. Reflectie draagt bij aan het vergroten van zelfkennis, bewust worden van emoties en inzicht krijgen in eigen handelen. De leerkracht zet de leerling aan tot systematische en zelfstandige reflectie, zowel op het hetgeen hij maakt, als op hoe hij werkt of een probleem oplost.