Prins Maurits
Home>Onze school>Leerlingenraad

Leerlingenraad

Wat verstaan we onder een leerlingenraad?
Een leerlingenraad is een groep enthousiaste kinderen die gekozen zijn om de school te vertegenwoordigen in een raad. Deze groep kinderen zet zich in voor een prettige en goede gang van zaken op school. De leerlingenraad komt met nieuwe ideeën die de school nog leuker maken. De leerlingenraad praat regelmatig met vertegenwoordigers van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Waarom een leerlingenraad?
Het is belangrijk dat er op school een goede, open interne communicatie plaatsvindt. Er wordt open gecommuniceerd over knelpunten en ideeën. Door dit ook met de leerlingen te doen, zullen zij zich serieus genomen voelen en mogelijk met nieuwe oplossingen en ideeën komen. Dit vergroot de verantwoordelijkheid die zij voelen voor de school als organisatie. Als leerlingen zich verantwoordelijk voelen zullen zij zich automatisch meer betrokken voelen bij de school als leergemeenschap. Hieronder zetten we dit op een rij.

Een leerlingenraad op de Prins Maurits, om…

 • De betrokkenheid met school van de leerlingen te bevorderen.
 • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen.
 • De leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie te geven, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Kinderen spelenderwijs kennis met democratische beginselen te laten maken.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bij te brengen.
 • De kwaliteit van de schoolorganisatie te bevorderen.
 • De leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Actief, democratisch burgerschap te bevorderen.

Hoe is de organisatie?
In de groepen 5 t/m 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden. Uit elke groep worden twee leerlingen gekozen voor de leerlingenraad. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.

 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “lesbrief leerlingenraad”, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 200 euro, dat zij in overleg mogen besteden.
 • Notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad”.
 • De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 • Bij elke vergadering is één van de leerkrachten en/of de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
 • In ieder geval tijdens de eerste vergadering zit de leerkracht/de directeur de vergadering voor.
 • In overleg wordt vervolgens een voorzitter aangewezen.
 • De notulen worden door een volwassene verwerkt.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken. Deze bus mag door alle leerlingen worden gebruikt, dus ook kinderen uit groep 1 t/m 4.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden
 • naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
 •  Invulling aan een vrijdagmiddagen voor een vakantie.
 • Meedenken met en betrokken zijn bij activiteiten, acties en vieringen op school.
 • Actieve rol bij open dagen, zoals de Daltondag.
 • Reflecteren op de schoolregels ter bevordering van de sfeer.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

 • Een uur onder schooltijd in een ter beschikking staand klaslokaal of in de personeelskamer.
 • De leerlingenraad vergadert onder schooltijd. De vergadering duurt maximaal een uur.
 • De agenda wordt van tevoren door de leerlingenraad opgesteld. Bij de vergadering is altijd een teamlid aanwezig.
 • Er worden 6 vergaderingen per schooljaar gepland onder schooltijd. Mocht de leerlingenraad vaker bij elkaar willen komen, dan moet dit buiten schooltijd om. Dit moet goed worden gecommuniceerd met ouders en verzorgers.

Hoe is het kiesreglement?

 • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingengehouden.
 • Tijdens deze verkiezingen wordt uit de groepen 5 t/m 8 één leerling verkozen die gedurende twee schooljaren zullen zetelen in de leerlingenraad.
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8.
 • De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst.
 • De leerlingen die zich verkiesbaar stellen mogen met een programma komen; dit wil ik bereiken in dit schooljaar en wat breng ik de leerlingenraad. Dit gebeurd anoniem. Kandidaten die zich verkiesbaar stellen krijgen een nummer. Alleen het nummer en programma is voor klasgenoten zichtbaar.
 • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.

Leerkrachten en ouders mogen niet deelnemen aan de stemming.