Prins Maurits

MR

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit twee groepen:

1          vertegenwoordigers van de ouders

2          vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.

Iedere ouder kan volgens het reglement kandidaat gesteld worden voor de MR. De MR overlegt met de directie en het Bevoegd Gezag (schoolbestuur) over belangrijke schoolzaken. De MR kan soms voor instemming en soms om advies worden gevraagd.

Adviesrecht:
In een aantal gevallen geeft de MR advies over plannen die van belang zijn voor de scholen.

Instemmingsrecht:
Over beleidsvoornemens van het bestuur met betrekking tot zaken die voor ouders van wezenlijk belang zijn, heeft de oudergeleding instemmingsrecht. Deze geleding heeft het recht een voorstel dat strijdig is met het ouderbelang af te wijzen. Datzelfde geldt voor de personeelsgeleding, als het gaat over personeelsbelang.

Indien u belangstelling heeft voor, vragen of op- en aanmerkingen over de taak en de inhoud van de MR van Prins Maurits, verwijzen wij u naar de zittende personen of kunt u mailen naar j.bornebroek@stichtingquovadis.nl.

U kunt de verslaglegging van de MR-vergaderingen inzien op onze website. U ziet daar wie er zitting hebben in de MR. Een lid van de MR neemt zitting in de GMR, een overkoepelende medezeggenschapsraad van Quo Vadis-scholen, verder neemt er ook een ouder zitting in de GMR, dat is voor het schooljaar 2017-2018 Victor Henzel.

Samenstelling:
De MR van de Prins Mauritsschool is samengesteld uit drie ouders en drie leerkrachten. Daarnaast wonen de directeur en de locatieleider (een deel van) de vergadering bij als adviseur als de MR dit nodig acht.

MR-leden:

Gideon en Esther WernerOuders
Edwin TimmermanOuder / Voorzitter
Hanneke BekkerOuder
Maureen de PagterLeerkracht groep 8
Wendy RietmanLeerkracht groep 3 / Penningmeester
Jan BornebroekLeerkracht groep 7 / Secretaris (notulist) /GMR afgevaardigde