Prins Maurits
Home>Ouders>Ouderraad

Ouderraad

Wat is de Ouderraad (OR)?
De Ouderraad is belast met het besturen van de oudervereniging. De Ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. De school kent een Ouderraad waar ouders lid van zijn en werkgroepen waar een ieder zich voor kan aanmelden. Samen met de leerkrachten worden dan de mogelijkheden van de invulling van de ondersteuning c.q. aanvullingen op het beleid onderzocht en ingevuld.

Invulling Ouderraad
De Ouderraad heeft gezien haar positie en contacten binnen de school met ouders en schoolteam, vooral een signalerende functie m.b.t. het schoolgebeuren in het algemeen. In praktische zin tracht de Ouderraad in samenwerking met het schoolteam activiteiten te organiseren en te ondersteunen. U kunt hierbij denken aan: het schoolfeest/schoolreisje, het sinterklaasfeest, de kerstviering en de ondersteunende activiteiten voor een afzonderlijke groep.

De ouderraad vergadert een keer in de zes weken. Bij deze vergadering zijn ook een tweetal teamleden aanwezig. Jaarlijks wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden.

Indien u belangstelling heeft voor, vragen of op- en aanmerkingen over de taak en de inhoud van de OR van Prins Maurits, verwijzen wij u naar de zittende personen of kunt u mailen naar or@prmaurits.nl.

Van iedere ouderraadsvergadering kunt u het verslag inzien.

Samenstelling:

De OR van de Prins Mauritsschool is als volgt samengesteld: